Årsmöte

Årets årsmöte äger rum lördagen den 26 februari, kl. 10:00, i samband med Vårkonventet. Vi håller som vanligt till i Studiefrämjandets lokaler på Ljusbärargatan 2 i Uppsala.

Den här sidan kommer att uppdateras kontinuerligt inför mötet. Informationen uppdaterades senast 2022-02-24.

Dagordning

§1. Mötets öppnande
§2. Mötets behörighet
§3. Val av mötesordförande
§4. Val av mötessekreterare
§5. Val av 2 justerare

§6. Verksamhetsberättelse
Årsmötet föreslås besluta att fastställa verksamhetsberättelsen för 2021 (google docs).

§7. Ekonomisk berättelse
Årsmötet föreslås besluta att fastställa den ekonomiska berättelsen för 2021 (google docs).

§8. Revisionsberättelse
Årsmötet föreslås besluta att lägga revisionsberättelsen för 2021 (pdf) till handlingarna.

§9. Ansvarsfrihet
Årsmötet föreslås besluta att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

$10. Förslag om stadgeändring
Förra året ändrade Sverok sina standardstadgar och uppmuntrade medlemsföreningarna att se över sina stadgar. Eftersom Borks nuvarande stadgar (docx | google docs) bygger på en tidigare version av Sveroks standardstadgar föreslog styrelsen inför årsmötet 2021 att Bork skulle anta Sveroks nya standardstadgar.

Årsmötet 2021 godkände förslaget till nya stadgar och beslutade att de nya stadgarna skall träda i kraft om de godkänns även på årsmötet 2022. Anledningen till detta är att det krävs likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten för att ändra vissa paragrafer i nuvarande stadgar, och det kändes smidigast att ändra allt samtidigt.

Årsmötet föreslås besluta att i andra läsningen ändra föreningens stadgar enligt förslag (google docs).

§11. Motioner
Det har inkommit en motion om att ändra starttiden för spelkvällarna. Styrelsen har valt att inte ta ställning vare sig för eller emot motionen.

Årsmötet föreslås besluta att senarelägga starttiden för spelkvällarna till kl. 18:10 i stället för kl. 17:00.

Motivering: “Tror många slutar jobbet vid 17 så blir tight att hinna. Man kan skriva ett inlägg att man kommer senare men ingen garanti att folk vill spela fler än ett spel sedan blir det kanske för sent att haka på ett spel om det tar flera timmar.”

§12. Verksamhetsplan
Årsmötet föreslås besluta att fastställa verksamhetsplan för 2022 enligt styrelsens förslag (google docs).

§13. Budget och medlemsavgift
Årsmötet föreslås besluta att fastställa medlemsavgiften för 2022 till 100 kr.
Årsmötet föreslås besluta att fastställa budget för 2022 enligt styrelsens förslag (google docs).

§14. Val av styrelse
Fredrik Thunarf valdes till ordförande på 2 år förra årsmötet, och sitter alltså kvar även 2022.
Förra årsmötet valde ingen valberedning. På mötet kommer styrelsen att presentera inkomna förslag, och det kommer även vara möjligt att lämna ytterligare förslag.

§15. Val av revisor
Årsmötet föreslås besluta att välja Mathilda och Tobias Nordin till föreningens revisorer.

§16. Val av valberedning

§17. Övriga frågor

§18. Mötets avslutande