Monthly Archives: March 2009

Årsmöte

Nu är det dags för årmöte igen!

Var: Hemma hos Rick&Sigga
När: Onsdagen den 25e mars klockan 1900

Dagordningen är:

§1 mötets öppnande
§2 mötets behörighet
§3 val av mötets ordförande
§4 val av mötets sekreterare
§5 val av två personer att justera protokollet
§6 styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
§7 ekonomisk berättelse för förra året
§8 revisorernas berättelse för förra året
§9 ansvarsfrihet för förra årets styrelse
§10 årets verksamhetsplan
§11 årets budget och fastställande av medlemsavgift
§12 val av årets styrelse
§13 val av årets revisor
§14 val av årets valberedare
§15 motioner
§16 övriga frågor
§17 mötets avslutande

Motioner ska vara inkomna till styrelsen den 18e mars.

/Christian